เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

Econ 2943307 (Public Economics)

ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

หนังสือสำหรับวิชา Public Economics; Econ 2943307
ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ
(click เพื่อซื้อหนังสือออนไลน์)

Syllabus 2019 (updated 08Aug2019)

Midterm Grade (updated 01Nov2019)

1. เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะและบทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในระบบเศรษฐกิจ (updated 11Sep2019)

2. ฐานะการคลัง โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (updated 18Sep2019)

3. กลไกตลาด ความล้มเหลว และความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน (updated 30Sep2019)

4. สินค้าสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปให้ภาคเอกชนดำเนินแทน (updated 23Oct2019)

5. ปัญหาผลกระทบต่อผู้อื่น และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน (updated 01Nov2019)

6. งบประมาณรายจ่าย การป้องกันประเทศ และการศึกษา (updated 12Nov2019)

7. โครงสร้างรายได้ของรัฐบาล ลักษณะที่ดีของภาษีอากร และหลักการภาษีอากร ๑ (updated 20Nov2019)

8. หลักการภาษีอากร ๒- ประสิทธิภาพและผลกระทบของการเก็บภาษีทางตรงและทางอ้อม (updated 26Nov2019)

9. หลักการภาษีอากร ๓ - ความเป็นธรรมและผลกระทบของการเก็บภาษีทางตรงและทางอ้อม (updated 26Nov2019)

10. นโยบายงบประมาณ และนโยบายการคลัง (updated 28Nov2019)