Back to the first page

2301399 Project Proposal

Contents
โปรดอ่าน

ในรายวิชา 2301399 Project Proposal มีรายละเอียดอยู่หลายอย่าง ทั้งสิ่งที่นิสิตต้องทำ และสิ่งที่ผู้ประสานงานรายวิชาต้องทำ ผมขอเขียนรวม ๆ กันไปเลยทั้งสองอย่าง เพื่อเตือนความจำของผมเองด้วย ว่าผู้ประสานงานจะต้องทำอะไรบ้าง

ผู้ประสานงานรวบรวมรายชื่อนิสิตปี 3 อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อนิสิต

จัดปฐมนิเทศ เชิญวิทยากร เตรียมอาหารกลางวัน (หรือจะไปจัดเทอม 2 ก็ได้)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่ 3 นิสิตจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก่อน โดยนำแบบฟอร์มต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนาม แล้วนำมาส่งที่ผู้ประสานงานรายวิชา

นิสิตจะได้รับเงินสนับสนุนโครงงาน กลุ่มละ 5,000 บาท / คน เงินจำนวนนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง ใช้ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ของที่ใช้แล้วหมดไป) ใช้เป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ไม่อนุญาตให้ซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นของถาวร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ของที่มีราคาเกิน 5,000 บาท ก็นับเป็นครุภัณฑ์ด้วย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น นิสิตจะต้องสำรองจ่ายเองไปก่อน แล้วเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องไว้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินในภายหลัง คณะจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่นิสิตขอเบิกและมีใบเสร็จถูกต้องเท่านั้น

ข้อแนะนำในการใช้เงินสนับสนุนโครงการ
 1. การอนุญาตให้ซื้อของได้หรือไม่ได้ หรือจะเบิกค่าอะไรได้บ้าง ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา senior project เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามระเบียบการแยกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ตามไฟล์แนบ (สามารถซื้อได้เฉพาะประเภทวัสดุเท่านั้น ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ได้)
 2. ใบเสร็จที่เป็นทางการ
  ชื่อผู้ซื้อ: ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ควรใส่ครบทั้งภาควิชาฯ คณะ จุฬาฯ)
  เลขที่ผู้เสียภาษี: 099 4 00015856 4 (กรณีต้องใส่เลขผู้เสียภาษี ภาควิชาไม่มีเลขผู้เสียภาษี ให้ใช้เลขผู้เสียภาษีของคณะวิทยาศาสตร์)
  ที่อยู่: 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
 3. บิลเงินสดที่ไม่ระบุชื่อ-ที่อยู่ร้านค้า หรือบิลกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆ ที่ไม่มีรายละเอียด ไม่สามารถเบิกได้
 4. ใบเสร็จที่สมบูรณ์ต้องมีลายเซ็นครบถ้วนทั้งของผู้ออกใบเสร็จและผู้ซื้อ
 5. วันที่ในใบเสร็จ หรือวันที่ซื้อของ ควรจะอยู่ระหว่างวันที่เปิดเทอม 1 และวันสุดท้ายของเทอม 2
 6. โปรดตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
หลังสอบมิดเทอมประมาณ 1 สัปดาห์ คณาจารย์และนิสิตจะต้องส่งรายชื่อโครงงาน พร้อมวันเวลาว่าง เพื่อให้ผู้ประสานงานนำไปจัดตารางสอบ และจัดกรรมการสอบให้แต่ละกลุ่ม

ผู้ประสานงานกำหนดวันเวลาสอบ แล้วขอข้อมูล
 • หัวข้อโครงงานที่อาจารย์สนใจตามลำดับ ประมาณ 6 หัวข้อ เพื่อนำไปจัดกรรมการสอบ
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • เวลาที่อาจารย์และนิสิตว่าง ในวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี เพื่อนำไปจัดตารางสอบ
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
ถ้าเป็นไปได้ให้อาจารย์ส่งข้อมูลก่อนวันที่จะมีประชุมภาคฯ หรือประชุมงานสำคัญอื่น ๆ จะได้ขอข้อมูลจากอาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งในวันประชุม

ผู้ประสานงานต้องประกาศวันเวลาสอบ ตารางสอบ และกรรมการสอบของแต่ละกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะมีกรรมการสอบ 2 ท่าน ไม่นับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในวันสอบจะมีอาหารกลางวันให้นิสิตทุกคน (เฉพาะที่ลงทะเบียนเรียน) และอาจารย์ทุกท่าน โดยปกติจะสอบ 3 วันติดกัน คือวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี ในสัปดาห์ก่อนสัปดาห์สุดท้ายที่มีการเรียนการสอน ผู้ประสานงานต้องเขียนโครงการเพื่อของบอาหารกลางวันด้วย ถ้าไม่สามารถสอบในตารางสอบที่จัดให้ได้ ให้ย้ายออกไปสอบนอกตาราง ในการนี้นิสิตจะต้องนัดวันเวลากับกรรมการสอบ และหาห้องสอบเอง

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2301399 Project Proposal สามารถมารับของว่างและอาหารกลางวันได้ทุกวัน ไม่ว่าจะมีสอบวันนั้นหรือไม่ก็ตาม

นิสิตส่งแบบเสนอหัวข้อโครงงานประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ (แจ้งนิสิตทางอีเมล์) จะเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
นิสิตส่งไฟล์แบบเสนอหัวข้อโครงงานที่มีลายเซ็น อ. ที่ปรึกษา โดยสแกนหรือถ่ายรูป แล้วอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ ผู้ประสานงานจะอีเมล์ไฟล์แบบเสนอหัวข้อฯ ให้ อ ที่ปรึกษา และกรรมการสอบเอง (ส่ง ไฟล์เอกสาร สป.1 และ ไฟล์เอกสาร สป.2 มาด้วย)

ในวันสอบให้นิสิตพิมพ์ใบรายงานผลการสอบมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) คนละ 1 ชุด นิสิตควรจะพิมพ์ชื่อโครงงาน ชื่อนิสิต และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ ในคอมพิวเตอร์นะครับ ไม่ควรเขียนด้วยลายมือ

นิสิตควรจะมาดูความเรียบร้อยของห้องสอบ เช่น โปรเจ็คเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก่อนเริ่มสอบสักเล็กน้อย ถ้าพบปัญหาอุปกรณ์ชำรุด ให้รีบแจ้งผู้ประสานงาน 081-920-1977

อ. ที่ปรึกษา และ/หรือ กรรมการสอบ ส่งใบรายงานผลการสอบที่ผู้ประสานงาน อ.ชัชวิทย์ หรือ อ.กีรติ โดยส่งให้กับมือ หรือใส่ในช่องจดหมาย (ชั้น 3) ก็ได้

นิสิตแก้ไขแบบเสนอหัวข้อโครงงาน (ถ้ามี) แล้วเก็บไว้เอง ไม่ต้องส่งให้ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงานจะออกเกรดตามใบรายงานผลสอบ อ.ที่ปรึกษาและกรรมการสอบต้องตรวจแก้ไขแบบเสนอหัวข้อโครงงานให้เรียบร้อยก่อนส่งใบรายงานผลสอบ

การวัดผลและตัดเกรด
สาขาคณิตศาสตร์ ให้คะแนนในใบรายงานผลการสอบใบเดียว อ.ที่ปรึกษาและกรรมการสอบให้คะแนนร่วมกัน ตัดเกรดตามคะแนนที่ได้

สาขาคอมพิวเตอร์ อาจารย์แต่ละท่านให้คะแนนในใบรายงานผลการสอบของตัวเอง รวมคะแนนโดยให้น้ำหนักคะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 50% (เฉลี่ยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) และให้น้ำหนักคะแนนจากกรรมการสอบ 50% (เฉลี่ยจากกรรมการสอบแต่ละท่าน)

Back to the first page