Back to the first page

2301499 Senior Project

Contents
โปรดอ่าน

ในรายวิชา 2301499 Senior Project มีรายละเอียดอยู่หลายอย่าง ทั้งสิ่งที่นิสิตต้องทำ และสิ่งที่ผู้ประสานงานรายวิชาต้องทำ ผมขอเขียนรวมๆ กันไปเลยทั้งสองอย่าง เพื่อเตือนความจำของผมเองด้วย ว่าผู้ประสานงานจะต้องทำอะไรบ้าง

จัดงานปฐมนิเทศ เขียนใบโครงการ จองห้อง เตรียมอาหารกลางวัน นัดวิทยากร

นิสิตกรอก แบบฟอร์ม สป.1 และ แบบฟอร์ม สป.2 เมื่อพิมพ์เอกสาร สป.1 และ สป.2 แล้วนิสิตเอาดินสอเขียนเลขที่กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 ที่มุมบนขวาให้ด้วย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเซ็นเอกสารสป.1 ด้วย ส่วนหัวหน้าภาควิชายังไม่ต้องเซ็นนะครับ จะเสนอเซ็นพร้อมกันทีเดียว หน่วยกิตสะสมถ้าดูใน www.reg.chula.ac.th ก็ใช้ CGX ถึงเทอมล่าสุด (ไม่นับหน่วยกิตของเทอมปัจจุบันเนื่องจากยังไม่ทราบผลการศึกษา) แบบฟอร์มสป.2 จะมีหัวข้อเหมือนรายงาน Project Proposal เพราะตั้งใจออกแบบ proposal ให้เหมือน สป.2 ดังนั้นก็ลอกรายงาน Project Proposal ใส่มาได้เลย ใครเขียน proposal เป็นภาษาอังกฤษให้แปลเป็นไทยนะครับ เอกสารราชการใช้ภาษาไทย นิสิตจะของบประมาณสูงสุด (maximum) ของงบที่ขอได้ หรือจะขอเท่าที่จะใช้ หรือจะไม่ขอก็ได้ ถ้าจะไม่ของบประมาณก็ช่วยอีเมล์แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ รายการค่าใช้จ่ายก็ควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่ขอนะครับ เช่น ของบ 10,000 บาท ก็ควรจะชี้แจงให้ได้ว่าจะใช้ทำอะไรบ้าง ไม่ใช่มีแค่กระดาษ A4 ค่าถ่ายเอกสาร แบบนี้ก็ดูไม่เหมาะสม รายการค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ นิสิตมักจะถามบ่อย ๆ ว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับ ให้ถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้เลย ผมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าภาคตอบไม่ได้ครับ

ผู้ประสานงานทำ แบบฟอร์ม สป.3 และส่งให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้อง

เตือนอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตให้ withdraw ถ้าคิดว่าทำงานไม่ทันในภาคการศึกษานี้

เริ่มจากปีการศึกษา 2561 นิสิตเขียนรายงานส่งเป็นไฟล์ PDF ไม่ต้องทำเล่ม ส่งโดยอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บไซต์ ในไฟล์ PDF รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องมีลายเซ็นของหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ และนิสิต ดูตัวอย่าง
  • เล่มรายงาน เลือกเขียนเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ส่งเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ใส่ ปกหน้า ในไฟล์ PDF ด้วยนะครับ
  • ไฟล์บทคัดย่อ สำหรับเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เขียนดี ๆ นะครับ เพราะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ภาควิชา
  • สรุปรายการใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงินทั้งหมด (นิสิตอาจจำเป็นต้องใช้ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) ต้องมีใบเสร็จรับเงินทุกรายการ และรายการของที่ซื้อและราคาต้องถูกต้องตรงกับในใบสรุปฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงนาม

    ส่งเบิกเฉพาะรายการที่มีใบเสร็จรับเงินเท่านั้นนะครับ และเบิกเงินได้เท่าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องส่งมา รวมเงินที่เบิกต้องเท่ากับจำนวนเงินในใบเสร็จ

    เงินที่นิสิตจะได้รับนี้ไม่ขึ้นกับเกรดวิชานี้ ไม่ว่านิสิตจะได้เกรดอะไรก็ตาม (A - F, W, I) นิสิตสามารถเบิกเงินได้ แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แต่เบิกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่น เทอมหน้านิสิตลงเรียนใหม่จะไม่มีเงินสนับสนุนให้
ผู้ประสานงานกำหนดวันสอบ ขอวันเวลาว่างจากคณาจารย์และนิสิตสำหรับจัดตารางสอบ กำหนด deadline ส่งเล่มรายงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (แก้ไข) เตรียมอาหารกลางวัน

ในวันสอบให้นิสิตพิมพ์ใบรายงานผลการสอบมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) คนละ 1 ชุด เจ้าหน้าที่ภาควิชาทำใบสำคัญรับเงินให้ทุกโครงการ ผู้ประสานงานส่งไฟล์ใบสำคัญรับเงินให้นิสิต นิสิตเติมที่อยู่ในใบสำคัญรับเงินเอง และนำไปให้ อ.ที่ปรึกษาลงนาม แนบสำเนาบัตรประชาชนและบัตรนิสิต (รวมในหน้าเดียวกันได้) นำมาแลกเช็คสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร ที่ธุรการภาคชั้น 3 ก่อนรับเช็ค นิสิตจะต้องส่งงานทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้นต้องนำเช็คสหกรณ์มาให้ผู้ประสานงานก่อน เพื่อตรวจสอบว่านิสิตส่งงานครบหรือไม่ ถ้าครบแล้วถึงจะให้เช็คกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรไปดำเนินการต่อ เจ้าหน้าที่หลักสูตรตรวจสอบว่า 1) นิสิตกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน 2) มีลายเซ็น อ.ที่ปรึกษาและนิสิต 3) มีสำเนาบัตรประชาชนและบัตรนิสิต จึงให้เช็คกับนิสิต

หมดเขตรับเช็คปลายเดือน ก.ค. เนื่องจากคณะปิดงบ กลุ่มที่ไม่มารับเช็คถือว่าสละสิทธิ์


Hitachi Trophy

Back to the first page