จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว

Juntip Boonprakaikawe, PhD

 

Office:      Room 312, Department of Economics, Chulalongkorn University

Tel:           ++66 02 218 6186 # 2

Email:      juntip.b@chula.ac.th

 

Teaching

Microeconomic Theory II (2940308),  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ..)

Economics for Financial Decisions (2604676),  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

Microeconomic Theory II (2952303), EBA Program

Microeconomic Theory II (2952303) Honor, EBA Program

Microeconomic Theory III (2940410),  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ..)