เวบเพ็จ "อาหารเพื่อสุขภาพ" จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนองาน โครงการการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและพัฒนาเวบเพ็จ ระดับสูง สำหรับบุคลากรวิชาการ รุ่นที่ 5 (1/2547)
วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลของอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน ศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ จากการรับประทานอาหาร เป็นแหล่งนำเสนอประเภทอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร และวิธีการทำอาหาร เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ