ข้อคิดจากเรื่องพระมหาชนก


ท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงในห้วงมหรรณพซึ่งประมาณมิได้ เห็นปานนี้ ด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษ ท่านนั้นจงไปในสถานที่ ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด


Anyone who is so full of righteous patience will never founder in the vast ocean that has no bounds. With this manly perseverance, you will be able to go wherever you wish.