พระมหาธาตุ PHRA MAHA THAT

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ให้กับกษัตริย์ 8 เมือง ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย เพื่อ สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชา เป็นจุดเริ่มต้นที่มา ของคติในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น และแพร่หลายไปสู่ลังกาทวีป ในราว พ.ศ. 1700 คณะสงฆ์ไทยที่เดินทางไปศึกษา พระปริยัติธรรมจากลังกา ได้นำพระ บรมสารีริกธาตุและคตินิยมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ประจำเมืองกลับมาเผยแพร่ วัดมหาธาตุ จึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และเป็นหลักเมืองของ เมืองสำคัญนับแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทย จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบ พระราชพิธีกรรมในพุทธศาสนา


วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
Wat Phra Pathom Chedi, Nakhon Patom
พระธาตุองค์เดิมมีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยศิลปะไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบไว้ใน พ.ศ. 2396-2413


วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม Wat Phra That Phanom, Nakhon Phanom ปูชนียสถานแห่งความสมานฉันท์ของพี่น้องชาวไทย-ลาว สถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
Wat Phra Maha That, Nakhon Si Thammarat
ศูนย์กลางความศรัทธาพุทธศาสนาของชาวภาคใต้ จัดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20


วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย Wat Maha That, Sukhothai พระมหาธาตุอันเป็นประจักษ์พยาน ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ของอาณาจักรสุโขทัย เป็นรูปแบบพุทธสถาปัตยกรรมสุโขทัย ในพุทธศตวรรษที่ 19วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
Wat Phra That Doi Suthep, Chieng Mai
จุดร่วมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา บนยอดดอยสุเทพ พระธาตุศิลปะล้านนา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1912


วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน Wat Phra That Haripunchai, Lamphun รูปทรงองค์พระธาตุคือต้นแบบให้กับพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของ วัฒนธรรมล้านนา บูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 21วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
Wat Phra That Lampang Luang, Lampang
พระธาตุเก่าแก่คู่เมืองเขลางค์นคร พุทธศาสนาสถานศิลปะล้านนา อายุกว่า 500 ปี สร้างขึ้นในยุคต้นพุทธศตวรรษที่ 20


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี Wat Phra Si Rattana Maha That, Lop Buri พุทธศาสนสถานอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ศิลปะสมัยก่อนอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
Wat Maha That, Phra Nakon Si Ayutthaya
สัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์แห่งพุทธศาสนา ในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมศิลปะอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 20


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี Wat Phra Si Rattana Maha That, Suphan Buri พระธาตุสำคัญของชาวเมืองสุพรรณบุรี มีอายุเก่าแก่ที่สุด อีกแห่งหนึ่งในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา รูปแบบสถาปัตยกรรม อยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
Wat Phra Si Rattana Maha That, Phitsanulok
พระธาตุเมืองสองแคว ที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยภาคเหนือตอนล่าง พุทธสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (เชลียง) จ.สุโขทัย Wat Phra Si Rattana Maha That (Chaliang), Sukhothai ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวสุโขทัยในปัจจุบัน รูปแบบ ศิลปกรรมอยุธยาตอนต้น ในพุทธศตวรรษที่ 20
จากปฏิทินธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๓๘
GO TO HOME PAGE