พออยู่...พอกิน...พอใช้...อย่างพอเพียง

        "การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ  สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินนั้น  หมายความว่า  อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"
        ด้วยพลังแห่งพระปัญญาธิคุณอันล้ำเลิศ  พระราชดำรัสของพระองค์เพียงเท่านี้  ก็สามารถปลุกจิตสำนึกของชาวไทยทั้ง
ชาติ  ให้ย้อนรำลึกถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  วันนี้...จึงยังไม่สายเกินไป  สำหรับคนไทยที่จะยึดพระราชดำรัส
ของพระองค์  มาเป็นแนวทางในการยืนหยัด  เพื่อฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง" ...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์  และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา... "


" ...ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้... "


" ...เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง... "


" ...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับชั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น... "


" ...โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ... "


" ...เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป... "


" ...หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น... "


" ...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด... "


" ...เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงในต่อไปโดยแน่นอน... "


" ...ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว... "


" ...แต่ควรศึกษาสภาวะตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน... "


" ...ที่สำคัญ ปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์... "

จากปฏิทินของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
GO HOME