ใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตร


ย้อนหลังไั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงประชาราษฎร์ และประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรมาโดยตลอด แม้กาลเวลาจะผันแปรเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งซึ่งสำแดงการสืบทอดพระราชปณิธาน ยังคงยืนนานตราบเท่าทุกวันนี้ นับเป็นโชคดี อย่างยิ่งที่ประเทศไทย มีพระประมุขผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ซึ่งได้เสวยสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

จากพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ และนี่คือพระราชปณิธานที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยไม่ว่างเว้น แ ม้ว่าจะยากเย็นสักเพียงใด พระองค์สนพระราชหฤทัยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ประเทศชาติมีภัยเมื่อใดก็ระงับดับลงได้ด้วยพระบารมี ทั่วทุกภาคทั่วทุกที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความผาสุกของพสกนิกร ได้พระราชทานแนวทางการประกอ บอาชีพ ตามโครงการพระราขดำริ รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาความเจริญด้านต่าง ๆ

ตลอด ๕๐ ปี ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ ปวงประชาทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ จนสุดที่จะพรรณนาได้ ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลแห่งการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ขอเดชะบารมีพระไตรรัตน์ จุ่งอวยสวัสดิพิพัฒนมงคล ให้พระองค์ทรงพร ะเกษมสำราญ เบิกบานพระราชหฤทัย ทรงดำรงไอศวรรย์ราชสมบัติ เป็นเศวตฉัตรปกเกล้าชาวประชา ทั่วทุกทิพาราตรีเทอญ


พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
พระที่นั่งสำคัญปักพระบวรเศวตฉัตร ๗ ชั้น ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ สำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นทรงประทับ รับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งภัทรบิฐ
พระที่นั่งสำคัญปักพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ๙ ชั้น ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล พระแสงราชศาสตราวุธ แล ะพระแสงอัษฎาวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์
พระราชบัลลังก์ตั้งบนพระแท่นมหาเศวตฉัตร ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เป็นครั้งแรกในรัชกา ลของพระองค์

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน
พระราชบัลลังก์รูปบุษบกตั้งบนพระที่นั่งมหาเศวตฉัตร ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับ ในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคม

พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก
พระราชบัลลังก์ซึ่งนับเป็นศิลปวัตถุอันล้ำค่า ทอดอยู่เหนือพระแท่นลากกลางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เป็นพระราชบัลลังก์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเสด็จออกมหาส มาคม และเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ ในการพระราชพิธีต่าง ๆ

พระที่นั่งพุดตานถม
พระราชอาสน์ราชบัลลังก์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมเครื่องถมชิ้นเอกของประเทศไทย ทอดอยู่บนพระแท่นมาลาบนฐานหินอ่อน กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เป็นที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้ง หรือเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง ๆ

จากปฏิทินของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๓๙
GO BACK HOME