สมาชิกกลุ่มเมล์ไทย


tmg1
สมาชิกมาเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประกอบด้วยคุณหมอธนิต จากสหรัฐอเมริกา, คุณรุ่งโรจน์และลูกชาย (คุณนวนรรน) มีคุณหมอพรณรงค์ คุณกิตติพล และผม ให้การต้อนรับที่หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540

dang1
ผมไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2540 ผมได้ไปเป็นวิทยากรให้กับอาจารย์อัษฎางค์ สมาชิกกลุ่มเมล์ไทย ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก