ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)

 

1.  รหัสรายวิชา                                                                  2301461

2.  จำนวนหน่วยกิต                                            3 

3.  ชื่อวิชา                                                            Advanced  Database  Systems

4.  คณะวิทยาศาสตร์                                          ภาควิชาคณิตศาสตร์

5.  ภาคการศึกษา                                                 ภาคปลาย

6.  ปีการศึกษา                                                     2548

7.  ชื่อผู้สอน                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  บุญศิริ

8.  เงื่อนไขรายวิชา                            

8.1    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน                         2301375

8.2    วิชาบังคับร่วม                                        -

8.3    วิชาควบ                                                   -

9.    สถานภาพของวิชา                                     วิชาเลือก

10.  ชื่อหลักสูตร                                               วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11. วิชาระดับ                                                       ปริญญาตรี

12.  จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์              3  

13.   เนื้อหารายวิชา (Course  Description)  ตามที่ปรากฎในหลักสูตร

Transaction management;  concurrency  control; database recovery; query processing and optimization; distributed database management systems; object database concepts; object-oriented  database management systems;  object-relational  database management systems;  advanced topics in database technologies.

14. ประมวลการเรียนรายวิชา  (Course  Outline)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ให้นิสิตสามารถ :

1.       จัดการกับรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฐานข้อมูล

2.       อธิบายสาเหตุ หลักการ และควบคุมการทำงานพร้อมกันของรายการเปลี่ยนแปลง

3.       อธิบายวิธีการในการกู้ข้อมูลจากความเสียหาย

4.       อธิบายวิธีการประมวลและการทำข้อคำถามให้เหมาะที่สุด

5.       อธิบายระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

6.       อธิบายระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

               

14.2  เนื้อหารายวิชาและจำนวนชั่วโมงที่ใช้โดยประมาณ

1.       Transaction  Management                                                                                               (5  hours)

1.1.    Transaction Concept

1.2.    State Transition Diagram for Transaction

1.3.    Properties of Transactions

1.4.    Transactions  and  Schedules

1.5.    Concurrent  Execution  of  Transactions

1.6.    Characterizing Schedules Based on Recoverability and Serializability

1.7.    Conflict and View Serializability

2.        Concurrency  Control                                                                                                       (6  hours)

2.1.    Three Concurrency Problems

2.2.    Serializablity  and  Recoverability

2.3.    Locking Methods

2.4.    Dealing  with  Deadlocks

2.5.    Timestamping Methods

2.6.    Multiversion Timestamp Ordering

3.        Database Recovery                                                                                                            (6  hours)

3.1.    Recovery Concepts

3.2.    Transactions and Recovery

3.3.    Recovery Facilities

3.4.    Recovery Techniques

4.        Query Processing and Optimization                                                                             (3  hours)

4.1.    Overview of Query Processing

4.2.    Query Decomposition

4.3.    Heuristical Approach to Query Optimization

4.4.    Cost Estimation for the Relational Algebra Operations

5.        Distributed  Database Management Systems (DDBMS)                                         (6  hours)

5.1.    Distributed Databases Concepts

5.2.    Advantages and Disadvantages of DDBMSs

5.3.    Homogeneous and Heterogeneous DDBMSs

5.4.    Distributed Relational Database Design

5.5.    Transparencies in a DDBMSs

5.6.    Date’s Twelve Rules for a   DDBMS

6.        Object Database Concepts                                                                                               (4  hours)

6.1.    Advanced Database Applications

6.2.    Weakness of Relational DBMSs

6.3.    Object-Oriented Concepts

6.4.    Storing Objects in a Relational Database

7.        Object-Oriented DBMSs                                                                                                  (6  hours)

7.1.    Introduction to Object-Oriented Data Models and DBMSs

7.2.    OODBMS Perspectives

7.3.    Persistence

7.4.    Issues in OODBMSs

7.5.    The Object-Oriented Database System Manifesto

7.6.    Advantages and Disadvantages of OODBMSs

7.7.    Object-Oriented Database  Design 

8.        Object-Relational DBMSs                                                                                               (3  hours)

8.1.    Introduction to Object-Relational Database Systems

8.2.    SQL Facilities

8.3.    Comparison of ORDBMS and OODBMS

9.        Advanced Topics in Database Technologies                                                              ( 6 hours)

14.3   วิธีจัดการเรียนการสอน                          

1.       การบรรยาย-อภิปราย และถาม- ตอบในชั้นเรียน

2.       การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.       การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การทำแบบฝึกหัด และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4.       การทดสอบ 2 ครั้ง

14.4   สื่อการสอน

1.       เอกสารประกอบการสอนที่เตรียมโดย  Microsoft Power  Point

2.       เครื่องฉาย LCD  หรือเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

3.       เครื่องคอมพิวเตอร์

14.5   การวัดผลการเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

1.  รายงานและ/หรือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                40  คะแนน

3.  สอบกลางภาค                                                                     30  คะแนน

4.  สอบปลายภาค                                                                     30  คะแนน         

 

 

15.   รายชื่อเอกสารอ่านประกอบ

15.1 หนังสืออ่านบังคับ

1.       Connolly,  T. M.,  and  Begg,  C. E.  Database  system :  A  Practical  Approach  to  Design,

Implementation,  and  Management, Addison-Wesley, Third edition, 2002.

   15.2 หนังสืออ่านประกอบ

1.       Date, C. J., An Introduction to Database System, Addison-Wesley, Eighth edition, 2004.

2.       Elmasri, R., and  Navathe, S.B.,Fundamentals of Database system, Addison-Wesley, Fourth edition, 2003.

3.       Kroenke, M.D., Database Processing, Prentice Hall, 2002.

4.       Ramakrisnan, R.,Database Management systems, McGraw-Hill, Third edition, 2003.

5.       Silberschatz., A., Korth, F. H., and Sudarshan, S., Database System Concepts, Mc Graw-Hill,  2002.

6.       หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

15.3 บทความอ่านประกอบ

1.    Davulcu, H.; Lacroix, Z.; Parekh, K.; Ramakrishnan, I.V.; Julasana, N.;  Exploiting Agent and Database Technologies for Biological Data Collection, Proceedings of the 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA’04).

2.    Gehrke and Madden, Query Processing in Sensor Networks, Pervasive Computing, IEEE Volume 3,  Issue 1,  Jan.-March 2004 Page(s):46 – 55.

3.    Igor Wojnicki, Antoni Ligeza, Jelly View – A Technology for Arbetrarily Advanced Queries within RDBMS, Proceedings of the 2005 ACM Symposium on Applied Computing.

4.   Yanhao Zhu, James Crouch, Mohammad H. N. Tabrizi, In-process Object-Oriented Database Design for .NET, Proceedings of the 6th conference on Information technology education SIGITE '05.

16.   การประเมินผลการเรียนการสอน

16.1   ใช้แบบการประเมินการสอนรูปแบบการบรรยาย (รูปแบบที่  4)

16.2   การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา