ผลงานตีพิมพ์

1.

Somjai Boonsiri, Robert C. Seacord, and David Mundie, Rule-Based COTS Integration” , Journal of Research in Practice of Information Technology, Vol.35, No.3, August 2003.

2.

Somjai Boonsiri, Robert C. Seacord, and Russ Bunting, “Automated Component Ensemble Evaluation” , International Journal of Information Technology (IJIT), Vol.8, No.1, August 2002.

3.

Robert C. Seacord, David Mundie, and Somjai Boonsiri, “K-BACEE: Knowledge-Based Automated Component Ensemble Evaluation” , Proceedings of the 27 th IEEE EUROMICRO Conference, September 2001.

4.

Robert C. Seacord, David Mundie, and Somjai Boonsiri, “K-BACEE: A Knowledge-Based Automated Component Ensemble Evaluation Tool” , Technical Note CMU/SEI-2000-TN-015.

5.

สมใจ บุญศิริ และภัทรสินี ภัทรโกศล , “ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” , พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท เอ. อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด, 2540.

6.

สมใจ บุญศิริ และคณะ , “ อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการ” , สำนักพิมพ์ เอส. ดี. เพรส จำกัด, 2539.

7

สมใจ บุญศิริ , “ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอบเอ็นทรานซ์” , วารสารวิทยบริการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2535 หน้า 53-61