ชื่อ

ดร.สมใจ บุญศิริ

Dr.Somjai Boonsiri

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์

Assistant Professor

ที่ทำงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department of Mathematics, Faculty of Science,

Chulalongkorn University

THAILAND

บ้าน

158/56 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

158/56 Phayathai Road, Rajthavee,

Bangkok 10400 THAILAND

e-mail

somjai.b@gmail.com

somjai.b@chula.ac.th