งานวิจัย (บางส่วน) ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและที่เสร็จสิ้นแล้ว

ชื่อผู้วิจัย ( หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ)

ชื่อโครงการวิจัย

ปี พ.ศ. ที่ทำ ( เริ่มต้น-สิ้นสุด)

หน่วยงานที่ร่วมทำวิจัย

แหล่งทุนที่ได้รับ

ทวีศักดิ์  บุญเกิด

Biosystematics of  the  population  of  Doryopteris ludens ( Wall. Ex  Hook.) 
J. Smith  in  Thailand.

2545--

--

--

ทวีศักดิ์  บุญเกิด

Taxonomy  of  Tectaria  in  Thailand

2542--

--

--

ทวีศักดิ์  บุญเกิด  และ รสริน  พลวัฒน์

Frens  and  fern  allies  new  to  Thailand

2539--

--

--

ทวีศักดิ์  บุญเกิด  และ รสริน  พลวัฒน์

ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของเทอริโดไฟต์ในป่าธรรมชาติ  และป่าที่ถูกรบกวนในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก จ.กาญจนบุรี

2545-2546

-

BRT

ทวีศักดิ์  บุญเกิด  และ คณะ  คน

ความหลากหลายของพรรณไม้บริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์  จังหวัดเชียงราย

2540-2543

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

BRT

[กลับไปหน้าแรก]