ิด่อรา


| หน้าแรก |

ผู้สอน :     รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
                  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                  ห้องทำงาน 211 ตึก 2 โทร. 02-2187231
                  E-Mail: chantana.b@chula.ac.th

web master: J1606@hotmail.com , 06-772-0176