โรงเรือน

การปลูก

การรักษา

 

ธรรม ชาติ ของ ไม้ ดอก สกุล หน้า วัว ต้อง การ สภาพ ที่ มี ความ ชื้น สูง และ มี แสง แดด รำ ไร แต่ ต้อง มี การ ถ่าย เท อากาศ ได้ ดี ดัง นั้น โรง เรือน จึง ต้อง มี ความ สูง ไม่ ต่ำ กว่า 3.0 เมตร หลัง คา คลุม ด้วย ตา ข่าย พลาสติก พราง แสง ชนิด ที่ ยอม ให้ แสง ผ่าน ได้ 20-30% โดย จะ เลือก ใช้ ชนิด ใด ขี้ นอ ยู่กับสภาพ แวด ล้อม บริเวณ ดัง กล่าว รอบ โรง เรือน ควร ปิด ด้วย ตา ข่าย พราง แสง ให้ เว้น ด้าน บน ไว้ เล็ก น้อย เพื่อ ระบาย อากาศปัองกัน ไม่ ให้ อากาศ ใน โรง เรือน ร้อน เกิน ไป

พื้น โรง เรือน ควร เก็บ ความ ชื้น ได้ ดี ขณะ เดียว กัน จะ ต้อง ระบาย น้ำ ได้ ดี ด้วย ดัง นั้น พื้น โรง เรือน จึง อาจ ใช้ อิฐ มอญ หรือ กาบ มะพร้าว ปู พื้น ก็ ได้ อย่าง ไร ก็ ตาม อาจ ใช้ พื้น คอนกรีตเพือความ ทน ทาน โดย พื้น คอนกรีต ที่ สร้าง ขึ้น จะ ต้อง ทำ ร่อง ระบาย น้ำ ให้ สามารถ ขัง น้ำ ไว้ ช่วย เพิ่ม ความ ชื้น ภาย ใน โรง เรือน ได้ ด้วย พื้น โรง เรือน ใน ลักษณะ ที่ กล่าว มา นี้ จำ เป็น มาก ส่าหรับ การ ปลูก ใน กระ ถาง แต่ การ ปลูก ใน แปลง ไม่ จำ เป็น ต้อง ใช้ พื้น โรง เรือน ที่ เก็บ ความ ชื้น ได้ เนื่อง จากเครื่องปลูก ช่วย เก็บ ความ ชื้น ได้ มาก อยู่ แล้ว
 Go top 

การปลูก

ไม้ ดอก สกุล หน้า วัว สามารถ ปลูก ได้ ทั้ง ใน กระ ถาง และ ปลูก ลง แปลง ส่าหรับ เกษตร กร ไทย นั้น นิยม ปลูก ใน กระ ถาง เนื่อง จาก สะดวก ใน การ จำหน่าย ต้น พันธุ์ อย่าง ไร ก็ ตาม ไม่ ว่า จะ ปลูก ใน กระ ถาง หรือ ปลูก ลง แปลง ควร เลือกเครี่องปลูก ให้ เหมาะ สม ส่าหรับ ใน ประเทศ ไทยเครื่องปลูก ที่ ดี ที่ สุด คือ อิฐ มอญ ทุบ ขนาด เส้น ผ่า ศูนย์ กลาง l.5 - 3.0 เชน ติ เมตร เพราะ สามารถ เก็บ ความ ชื้น ได้ ดี และ มี ความ คง ทน สูง นอก จาก นี้ การ เลือก ขนาด อิฐ ทุบ ที่ เหมาะ สม ยัง ทำ ให้ สามารถ ควบ คุม การ ระบาย อากาศ ได้ ตาม ต้อง การ อีก ด้วย อนึ่ง การ ปลูก ด้วย อิฐ มอญ ทุบ ใน สภาพ ที่ ค่อน ข้าง แห้ง อาจ เติม ถ่าน แกลบ หรือ กาบ มะพรัาวสับเพี่อช่วย เก็บ ความ ชื้นคัวยก็ ได้ อย่าง ไร ก็ ตาม ผู้ ปลูก ควร ทด ลอง ปลูก ด้วย อิฐ มอญ ทุบ จำนวน น้อย ต้น ก่อน เนี่องจาก คุณภาพ ดิน ที่ ใช้ ทำ อิฐ มอญชี่งแตก ต่าง กัน ไป ใน แต่ ละ ท้อง ถิ่น มี ผล ต่อ การ เจริญ เติบ โต ของ พืช ด้วย นอก จาก อิฐ มอญ ทุบ แล้ว อาจ ใช้ กาบ มะพร้าว เป็นเครื่องปลูก ก็ ได้ แต่ ต้อง หมั่น เติมเครี่องปลูก บ่อย ๆ เพราะ กาบ มะพร้าว ผุ พัง ง่าย

1. การปลูกในกระถาง

กระ ทำ ได้ไดยวาง อิฐ หัก เปิด รู ระบาย น้ำ ที่ บริเวณ ก้น กระ ถาง เสีย ก่อน จาก นั้น วาง โคน ต้น บน เศษ อิฐ หัก นั้น โดย ให้ ต้น อยู่ ตรง กลาง กระ ถาง และ ราก กระจาย อยู่ โดย รอบ นำ อิฐ มอญ ทุบ ขนาด ใหญ่ ที่ แต่ ละ ก้อน มี ความ ยาว ด้าน ละ ประมาณ 4 เชน ติ เมตร ใส่ รอบ โคน ต้น ประมาณ ครึ่ง กระ ถาง แล้ว นำ อิฐ มอญ ทุบ ที่ มี ก้อน ขนาด เล็ก กว่าเดิมครึ่ง หนึ่ง มา ใส่ จน มี ระดับ ต่ำ กว่า ปลาย ยอด ประมาณ 2 เชน ติ เมตร หรือ ใส่ จน เต็ม กระ ถาง ใน กรณี ที่ ต้น ค่อน ข้าง สูง หาก โรง เรือน ตั้ง อยู่ ใน บริเวณ ที่ มี สภาพ อากาศ ที่ ค่อน ข้าง แห้ง อาจ ใส่ ใย มะพร้าว บน ผิวเครี่องปลูก เพื่อ ช่วย เพิ่ม ความ ชุ่ม ชื้น ทั้ง นี้ การ ใช้ จาน รอง กระ ถาง ก็ เป็น อีก วิธี หนึ่ง ที่ ช่วย เพิ่ม ความ ชื้น ให้ แก่ พืช ได้

1. การปลูกลงแปลง

กระ ทำ ได้ โดย กั้น ขอบ แปลง ด้วย อิฐ บล็อก หรือ ตา ข่าย กรง ไก่ ให้ มี ความ สูง ราว 30 เซนติเมตร พื้น แปลง ควร ทำ เป็น สัน นูน มี ลักษณะ คล้าย หลัง เต่า เพื่อ ให้ น้ำ สามารถ ระบาย ออก ทางด้าน ข้าง แปลง ได้ โดย ไม่ ขัง แฉะ และ ควร ใช้ ผ้า พลาสติก ปู พื้น แปลงเพี่อปัองกัน ไส้ เดือน ดิน จาก นั้น จึง ใส่เครี่องปลูก ลง ใน แปลง ให้ มี ความ หนา ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร เสร็จ แล้ว ปัก หลัก ลง ใน แปลง ผูก ต้น ให้ ตั้ง ตรง และ โคน ต้น ชิดกับเครี่องปลูก โดย ให้ ราก แผ่ กระจาย บนเครื่องปลูก แล้ว จึง เติมเดรี่อ ง ปลูก ลง ไป คล้ายกับการ ปลูก ใน กระ ถาง คือ ใส่ ให้ มาก ที่ สุด โดย ไม่ กลบ ยอด

 

โดย ปกติ แล้ว การ ปลูก ไม้ ดอก สกุล หน้า วัว นี้ จะ ปลูก ให้ แต่ ละ ต้น ห่าง กัน ไม่ น้อย กว่า 30 เชน ติ เมตร ซึ่ง ถ้า เป็น การ ปลูก ใน กระ ถาง ก็ อาจ ปลูก ใน กระ ถาง ขนาด 12 นิ้ว แล้ว นำ มา วาง ชิด กัน หลัง จาก ปลูก แล้ว จะ ต้อง หมั่น เติมเครื่องปลูก อยู่ เสมอ อย่า ปล่อย ให้เครื่องปลูก อยู่ ใน ระดับ ที่ ห่าง จาก ยอด เกิน 30 เซนติเมตร เพราะ การ ที่ ยอด อยู่ สูง เหนือเดรี่องปลูก มาก ๆ จะ มี ผล ทำ ให้ ต้น เจริญ เติบ โต ได้ ไม่ ดี เท่า ที่ ควร

 

 Go top

การดูแลรักษา

 

1. การให้น้ำ

ควร เลือก ใบ้ ระบบ สปริง เกอร์หรือ ระบบ น้ำ เหวี่ยง โดย อาจ ใช้ ระบบ ที่ หัว พ่น น้ำ ตั้ง บน พื้น การ ให้ น้ำ ระบบ นี้ จะ ช่วย ให้ ความ ชื้น ใน โรง เรือน อยู่ ใน ระดับ สูง ปกติ จะ ให้ น้ำ วัน ละ 2 ครั้ง โดย ใน แต่ ละ ครั้ง จะ เปิด น้ำ ให้ คราว ละ 10 - 15 นาที การ ให้ น้ำ ควร แบ่ง ทยอย เปิด น้ำ ภาย ใน โรง เรือน เป็น ส่วน ๆ ไปเพี่อรักษา ความ ชื้น ใน โรง เรือน ไม่ ควร ให้ น้ำ พร้อม กัน ทั้ง โรง เรือน อนึ่ง ใน ช่วง ที่ มี สภาพ อากาศ แห้ง อาจ จะ ต้อง ให้ น้ำ ถึง วัน ละ 3 ครั้ง

2. การให้ปุ๋ย

ควร ให้ ปุ๋ย เม็ด สูตร เสมอ เช่น ปุ๋ย สูตร 15 -15-15 โรย รอบ ชาย พุ่ม หรือ รอบ โคน ต้น เดือน ละ ครั้ง ใน อัตรา ต้น ละ 1 ช้อน โต๊ะ (20 กรัม) และ อาจ ใช้ ปุ๋ย เกร็ด ละ ลาย น้ำ สูตร 15-30-15 หรือะ 17-34-17 อัตรา 40 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ฉีด พ่น เสริม ให้ ทุก 15 วัน จะ ช่วย ให้ ต้น เจริญ เติบ โต ได้ ดี และ ออก ดอก ดก

3. การตัดแต่ง

ควร ตัด แต่ง ใบ ออก บ้าง ใน ช่วง ปลาย เดือน พฤษภาคม ของ ทุก ปี โดย ตัด ให้ เหลือ เพียง ยอด ละ 3 - 4 ใบ ทั้ง นี้ ก็ เพื่อ ให้ บริเวณ โคน ต้น มี การ ระบาย อากาศ ได้ ดี ขึ้น ใน ช่วง ฤดู ฝน อีก ทั้ง การ ตัด ใบ จะ ช่วย ให้ มี โรค และ แมลง ลด ลง โดย ไม่ ทำ ให้ การ เจริญ เติบ โต หรือ จำนวน ดอก ลด ลง แต่ อย่าง ใด

 

           Go top