Transportation Engineering
 
 
 
[Th|En]

Students

Current graduate students:

นายเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
Oh
นายธีรชัย ไชยสัตย์
Pond
นางสาวอัมพร สอสุวงศ์
Tao
นายธีรวัฒน์ เวชวงศ์วาน

 

Former graduate students:

Bird
นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม
การวิเคราะห์การทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นป้ายจราจรในเวลากลางคืน
ปีการศึกษา 2553
Borith
นายบอริท ลอง
ทัศนคติและปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้เดินทาง ในการใช้การขนส่งทางรางในอนาคต
ปีการศึกษา 2553
Syamsu
นายเนอซัมซุ ฮิดายัท
การพัฒนาแบบจำลองของระดับการให้บริการบนทางเดินเท้าในประเทศที่กำลังพัฒนา ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
Boss นายกิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์
การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2553
Shear นางสาวดวงหทัย วิชานนะ
ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2553
Somchai

นายสมชาย วิกิจไพศาล
ผลกระทบของข้อมูลบนป้ายจราจรสลับข้อความและเส้นสี ต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่
ปีการศึกษา 2553

Jittima นางสาวจิตติมา อังษานาม
การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์
ปีการศึกษา 2552
Por นายดุลยพล ชัยมงคล
การปรับปรุงวัสดุหินผุในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง
ปีการศึกษา 2552
นายพุทธิพันธ์ เศรณีปราการ
ผลกระทบของมาตรการเชิงจูงใจด้านราคาต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทาง: กรณีศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550
นายณรงค์กร จารุศักดิ์วงศ์
การประเมินตัวชี้วัดการจราจรสำหรับป้ายจราจรอัจฉริยะในมุมมองของผู้ขับขี่
ปีการศึกษา 2550
นายเอิง เมงฮอง
การวิเคราะห์คุณลักษณะของการให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงพนมเปญ ด้วยวิธี Stated Preference
ปีการศึกษา 2550
นางสาวรานี นูชาริซา (ที่ปรึกษาร่วม)
การตอบสนองของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลการจราจรที่มีความแปรปรวนของเวลาการเดินทาง
ปีการศึกษา 2549.
นายปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
ผลกระทบด้านการจราจรของการจำกัดช่องจราจรสำหรับรถยนต์บรรทุกบนทางหลวง
ปีการศึกษา 2549
นายอนุสรณ์  อุทัยรัตสดี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาข้อมูลสายทางในประเทศลาว
ปีการศึกษา 2548
นางสาววิจิตรา วัชสังค์
ผลกระทบของมาตรการช่องทางพิเศษ และการควบคุมทางเข้าต่อการจราจรบนระบบทางพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2548
นายรัฐพล ไมตรีจิตร์
การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารจราจรบนแผ่นป้ายสลับข้อความ ในกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2548

 

Former undergraduate students:

 

นายสมัชชา กาญจนรุจวิวัฒน์, นางสาวอัมพร สอสุวงศ์ การรับรู้เวลาในการเดินทางของผู้ขับขี่รถยนต์ บนถนนวิภาวดีรังสิตและทางยกระดับดอนเมือง
ปีการศึกษา 2552

 

นายสินชัย เจนช่างกล, นายอธิวัฒน์ พิมสาร พฤติกรรมการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีวงเวียนใหญ่
ปีการศึกษา 2552

  นายพัฒนพงศ์ กังสนันท์, นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม การประเมินระดับการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร
ปีการศึกษา 2551

  นายกฤติน สันติวัฒนา, นายการุญ์พงศ์ ชนะสิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทาง ลักษณะที่พักอาศัย และ คุณลักษณะของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551

  นายกานต์ บุญสำราญจิตต์, นายกิตติคุณ พงษ์สุพรรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับการรับรู้คุณภาพ การให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
ปีการศึกษา 2551

 

นายสิร นุกูวกิจ, นายอิทธิเดช ฉันทนาวงศ์ษา ลักษณะการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551

  นายศรันย์ นิมิตรราษฎร์, นายศักดิ์นรินทร์ เมธีวัชรานนท์
การยอมรับเทคโนโลยีจีพีเอสในการขนส่งสินค้า
ปีการศึกษา 2550

  นายสรรพัชญ์  ธีระบุตร, นายภาคิน ผลประดับเพ็ชร์
พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการอาคารจอดรถจามจุรี 9
ปีการศึกษา 2550

  นายพัทธดนย์ พัวรัตนอรุณกร
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับการรับรู้และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2550

  นายกิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์ การประเมินป้ายจราจรอัจฉริยะในกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ขับขี่
ปีการศึกษา 2550

  นายเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
ผลกระทบของการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
ปีการศึกษา 2550

  นายประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์, นายปวโรธร ไชยเพ็ชร
ทัศนคติต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหลังสำเร็จการศึกษา ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2549

  นางสาวจิลดา เจียรธนะกานนท์, นายณัฐวุฒิ มัญชุนากร, นายพุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ
คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร จากมุมมองของผู้โดยสาร
ปีการศึกษา 2548

 

 
       
  © Copyright 2008, K. Choocharukul, Last Updated: November 14, 2011 .