ประมวลรายวิชา >> รหัสวิชา > จำนวนหน่วยการเรียน > ชื่อวิชา > ระดับชั้น > ภาคการศึกษา > ปีการศึกษา >
ชื่อผู้สอน > สถานภาพของวิชา > จำนวนคาบต่อสัปดาห์  > เวลาเรียน>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง>
คำอธิบายรายวิชา > หน่วยการเรียนรู้ > การวัดและประเมินผล > รายการเอกสารอ้างอิง<<
   11.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ และนำเสนอด้วยวาจา รวมทั้งจัดแสดงผลงานในรูป
   นิทรรศการ

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |