จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนหรือเดิมเรียกว่า "นครหริภุญไชย" เป็นจังหวัดที่มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานที่สุดในภาคเหนือ มีอายุการก่อสร้าง
เมืองเป็นเวลา 1300 ปีเศษ ลำพูนเป็นแหล่งรวมประเพณีวัฒนธรรม
ล้านนา โบราณสถานอันเก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีลำไย และกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการผลิตหัตถกรรมที่ต้องใช้ ศิลปะและฝีมือที่ปราณีต
ละเอียดอ่อน
นอกจากนี้ จังหวัดลำพูนยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ของภาคเหนือ อันส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนมีรายได้เฉลี่ย
ปี 2542 ต่อคนต่อปีถึง 62,316 บาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ
จังหวัดลำพูนได้จัดทำ เว็บไซต์ นี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดลำพูน
อย่างทั่วถึง เพื่อการศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มีเอกลักษณ์ตกทอดมายาวนาน กว่า 1300 ปี ตลอดถึงข้อมูลด้านการ
บริหารที่จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อร่วมกันพัฒนา
จังหวัดลำพูน และประเทศชาติต่อไป