Chula's Logo
เชิญร่วมบริจาคที่ ธ.กรุงเทพ เพชว่บุรี สาขาย่อยบิ้กซี เพชรบุรี หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ เพชรบุรี สาขาย่อย สาขาย่อยบิ้กซี เพชรบุร
  ประวัติอุทยาน
  ประวัติ
การเที่ยวชมอุทยาน
สถานที่ท่องเที่ยว
x

ประวัติ
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่บนพื้นที่ 180 ไร่ สถานที่เป็นมงคล ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติสวยงาม แห่งเดียวในโลกเท่านั้น ท่านไปเที่ยวชมอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ชีวิตจะสดใส ครอบครัวมีความสุข ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เชื่อ ต้องไปชม ไปแล้วจะอิ่มใจ อิ่มบุญ สุขใจ

การเที่ยวชมอุทยาน
ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นมี 2 รูปแบบ คือ
1.การเดินเที่ยวชม สามารถเดินเที่ยวชมภายในได้ตามอัธยาศัย
2ใช้บริการรถพ่วงเพื่อไปส่งนักท่องเที่ยว ณ จุดขึ้น-ลงรถพ่วงที่โรงบุญ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใน เสียค่าบริการรถพ่วง ไป-กลับ ท่านละ 10 บาท (เด็ก พระภิกษุ – สามเณร แม่ชี ไม่เสียค่าบริการ)

สถานที่ท่องเที่ยว
1. ถ้ำเขามรกต
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษามหาราชา
3. อาคารบรมครู
4. แดนสิบสองนักษัตร
5. เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
6. ศาลาบูรพาจารย์
7. แดนพุทธเกษตร
8. ลานปฏิบัติธรรม
9. แดนมิตรต่างดาว (Tomorrow Land)
10. แดนมหายาน-เต๋า
11. แดนสุขาวดี
12. แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่
13. แดนพราหมณ์-ฮินดู (เขาไกรลาสจำลอง)
14. แดนอริยสงฆ์
14. โรงบุญ
15. ครัววีไอพี