_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faculty of Science, Chulalongkorn University

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Home | Research clusters | Activities | Contact us |

นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความ ปลอดภัยทางอาหารสู่โครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่

Integration Project: Innovations for the Improvement of Food Safety and Food Quality for New World Economy

 

ชุดโครงงานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทยในตลาดโลก โดยการประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพของอาหารเพื่อเป็นตัวกำหนด ความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินนโยบายครัวของ
โลกและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการส่งออก

 

 

plot

โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย ปี 2550
(ที่มา : กระทรวงพาณิชย์)

 

 

 ปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย


อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้นประมาณ 53,137 แห่ง
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและแรงงานมากกว่า 20 ล้านคน  ในปี 2550
มูลค่าของการส่งออกอาหารของประเทศไทยสูงขึ้น 617,620 ล้านบาท หรือ 11.78%
ของสิ้นค้าส่งออกทั้งหมด หรือ 2.4% ของมูลค่าส่งออกอาหารของโลก
และจัดเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 7 ของโลก  ซึ่งโอกาสที่ประเทศ
ไทยจะก้าวขึ้นสู่การเป็นกลุ่มผู้นำการ ส่งออกอาหารโลกนั้นทำได้ไม่ยาก แต่ในช่วงหลายปี ที่ผ่าน
 มาประเทศไทยประสบปัญหาในการส่งออกสินค้าอาหารสืบเนื่องจากการกำหนดมาตรฐาน
 อาหารของ
 ประเทศคู่ค้า  ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารสู่ประเทศสหรัฐ
 อเมริกา หลายร้อยรายการโดยที่ส่วนหนึ่งของสินค้าคือ พืช ผัก อาหารทะเล
 ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้  ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้หลายพันล้านบาท
 และยังส่งผลต่อความเชื่อถือระยะยาว อีกด้วย                    

 

แนวทางงานวิจัย

 

คณะผู้วิจัยมุ่งเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบวิเคราะห์ทั้งวัตถุดิบที่นำเข้าและผลิตภัณฑ์อา
หารที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

และวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในประเทศให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และเสริมสุขภาพได้
นอกจากนั้น
ทางคณะผู้วิจัยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ์อาหารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลแหล่งที่มาและองค์ประกอบของวัต
ถุดิบอย่างละเอียด ต้องมีระบบการจัดเก็บและแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
โดยทางผู้วิจัยมุ่งพัฒนาระบบรหัส (bar code) 2 มิติ
ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลที่มีรายละเอียดจำนวนมากอย่างเช่น องค์ประกอบวัตถุ ดิบและแหล่งที่มาของอาหารได้
แนวทางงานวิจัยที่ได้จัดตั้งขึ้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอาหาร
ตลอดจนควบคุม ดูแลคุณภาพ
และความปลอดภัยทางอาหารในประเทศซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่อุตสาหกรรมปลายทาง
และผู้บริโภคได้ และการฝึกอบรม เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

และอุตสาหกรรม

 

The integration Project: " Innovations for the Improvement of Food Safety and Food Quality for New World Economy"
site is maintained by the Chulalongkorn University
. (Last update November 2008)


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________