นพ.ฐสิณัส ดิษยบุตร
าควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย