ปัญหาลงทะเบียนเรียน ภาค 1/48

1. เพิ่มรายวิชาแล้วแต่ไม่ได้ยกเลิกรายวิชา เมื่อลดสัปดาห์ที่ 3 ทำให้รายวิชาที่ไม่ได้ยกเลิกเพิ่มเข้าไปด้วย