Domain Name
การที่คอมพิวเตอร์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจะหากันและกัน จนสามารภติดต่อสื่อสารกันได้ นั้น เป็นเพราะว่าแต่ละเครื่องมีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ที่ทำให้แต่ละเครื่องแตกต่างกัน
เช่นเดียวกับที่เราหาคนที่เรารู้จักได้ก็เพราะเรามีระบบเรียกชื่อบุคคลนั่นเอง ถ้า คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่มีวิธีที่จะแยกแยะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนแล้ว ก็เป็น เรื่องชัดเจนว่า การติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้ ทีนี้ระบบการเรียกชื่อของคอมพิวเตอร์ ที่มาเชื่อมกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้น มีระบบที่เรียกว่า IP Address หมายความว่า คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี "ชื่อ" เป็นตัวเลข และจะไม่มีเครื่องไหนมีชื่อนี้ซ้ำอีก ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมกำลังใช้พิมพ์เอกสารนี้มี "ชื่อ" เป็นตัวเลขว่า 161.200.48.66 อย่างไรก็ตาม เมื่อคนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คนเราก็อยากจะมีระบบการเรียกชื่อที่ง่าย ต่อการจดจำมากกว่าการใช้เพียงตัวเลข ในหลายกรณีเราต้องการได้ชื่อที่มีความหมาย ในภาษา ซึ่งจะทำให้ระบบชื่อใช้การได้ในโลกของความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้น ระบบที่เรียกว่า Domain Name System ขึ้นมา โดยมีหน้าที่หลักคือแปลชื่ออย่างเป็นทาง การของคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวเลข ให้เป็นชื่อที่เป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ ซึ่งในความเป็นจริงหมายถึงภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้ตัวอักษรโรมัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ของผมจึงมี "ชื่อ" เป็นภาษามนุษย์ว่า "ิborom10-66.art.chula.ac.th" ตัวอักษรเหล่านี้หมายความว่า เครื่องของผมอยู่ ณ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 10 เป็นเครื่อง หมายเลข 66 (borom10-66) คณะอักษรศาสตร์ (art) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (chula) สถาบันการศึกษา (ac) และประเทศไทย (th) จะเห็นได้ว่าคำแรกสุดนั้นเป็นชื่อเครื่อง ซึ่งก็ตรงกับชื่อของบุคคล ส่วนคำหลังสุดเป็นหน่วยระดับ สูงที่สุดที่ใช้แบ่งหมวดหมู่ของสมาชิกของอินเทอร์เน็ต ส่วนคำต่างๆที่อยู่ตรงกลางนั้นก็ทำหน้าที่ แจกแจงหมวดหมู่ที่ย่อยลงมา หรือใหญ่ขึ้นไปแล้วแต่จะมอง ส่วนที่แสดงหมวดหมู่ระดับสูงสุดนั้น มีความสำคัญมาก เรียกว่า Top level domain name หรือชื่อแสดงหมวดหมู่ระดับสูงสุด ซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของระบบเรียกชื่อในอินเทอร์เน็ต Top level domain name มีอยู่ด้วยกันไม่กี่ชื่อ ส่วนมากเป็นหมวดหมู่แสดงชื่อประเทศ รายการ ต่อไปนี้แสดง top level domain name บางชื่อที่สำคัญๆ

Top level domain name

EDU
domain ของสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
MIL
domain ขององค์กรเกี่ยวกับการทหารในสหรัฐฯ
GOV
domain ขององค์กรของรัฐบาลพลเรือนในสหรัฐฯ
NET
domain ขององค์กรเกี่ยวกับกิจการเน็ตเวิร์ก (ส่วน ใหญ่จะเป็นของสหรัฐฯ
COM
domain ขององค์กรธุรกิจเอกชน (ส่วนใหญ่ เป็นของสหรัฐฯ)
ORG
domain ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร (ส่วนใหญ่ก็เป็น ของสหรัฐฯอีก)
AU
domain ของเครือข่ายในประเทศออสเตรเลีย
AT
domain ของเครือข่ายในประเทศออสเตรีย
DE
domain ของเครือข่ายในประเทศเยอรมันนี
FR
domain ของเครือข่ายในประเทศฝรั่งเศส
JP
domain ของเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น
NL
domain ของเครือข่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์
TH
domain ของเครือข่ายในประเทศไทย
UK
domain ของเครือข่ายในประเทศสหราชอาณาจักร