จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสุขภาพปวงชน และเพื่อศักดิศรีแห่งวิชาการ