โครงการวิจัย เรื่อง จริยธรรมเภสัชกร (Pharmacist’s Ethics)

โดย ผศ.สำลี ใจดี

เป็นการสำรวจข้อมูลและกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านจริยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของ