ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการศึกษา

ชื่อ นายธรา
นามสกุล จันทร์ทะธรรม 
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ี  
การศึกษา  มัธยมต้น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
จังหวัดหนองคาย
  มัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail Address    dhammai@hotmail.com