ชื่อทัวร์ : ทัวร์ชมการแข่งขันเทนนิส เฟร้นช์ โอเพ่น 8 วัน

ชื่อคณะ : สยามเทนนิส เอเจนซี่ (Siam Tennis Agency)
ชื่อทัวร์ : ทัวร์ชมการแข่งขันเทนนิส เฟร้นช์ โอเพ่น 8 วัน
วันเดินทาง : วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2546
เดินทางโดย : สายการบินไทย
อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 89,900.- บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 18,500.- บาท
ลดเสริมท่านที่ 3 1,200.- บาท

รายละเอียดค่าบริการ
- ตั๋วเข้าชมการแข่งขันเทนนิสเฟร้นช์ โอเพ่น วันที่ 26, 27, 28 และ 29 พฤษภาคม 2546
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ของคณะชั้นประหยัด
- ค่า Security Service Charge จากสายการบิน
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ ( 5 คืน )
- ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการในต่างประเทศ
- ค่าอาหารเช้า - กลางวัน - เย็น ( ตามที่ระบุในรายการ )
- ค่านำเที่ยวตามรายการ ( รวมค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยว )
- ค่าภาษีสนามบินดอนเมืองและต่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ * ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าซักรีด
และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
** พักโรงแรมโซฟิเทล ฟอรั่ม ริเวอร์การ์จ หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา ทัวร์ เทนนิส เฟร้นช์ โอเพ่น 2003 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คลิกที่นี่

การชำระเงิน
- ชำระมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เมื่อได้รับการยืนยันการเดินทาง
- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

การประชุมผู้เดินทาง
ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะมีการประชุมผู้เดินทาง เพื่อสรุปสภาพอากาศ การเตรียมตัว และ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือหากผู้เดินทางไม่สะดวก ทางบริษัทฯ จะจัดส่งโทรสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ให้กับผู้เดินทางทุกท่าน

S i a m T e n n i s A g e n cy
Tel : 0-2981-3663, 0-2981-3388 Fax : 0-2981-3663
( หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุชาติ 0-1915-5588 หรือ คุณสมบูรณ์ 0-9811-7541)