สำนักงานตรวจสอบภายในก่อตั้งขึ้นโดยมติเห็นชอบจาก  สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม  ครั้งที่

ี่ ๕๖๖  วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๓๙  โดยดำเนินงานเป็นหน่วยงานสนับสนุน  สำนักงานอธิการบดี

ีในด้านการตรวจสอบบัญชีภายในจุฬาลงกรณ์ฯ  และควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆ

  รวมทั้งการประเมิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  และให้คำแนะนำ  เกี่ยวกับ  ขั้นตอนที่เหมาะสมของ

การดำเนินงาน โดย สำนักงานตรวจสอบภายในจุฬาลงกรณ์ฯ  ทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับสำนักงาน

           ตรวจสอบบัญชีทั่วไปของประเทศไทย