รวมลิงค์เกี่ยวกับการบัญชีและการตรวจสอบ

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
Institute of Internal Auditors of Thailand, IIAT
http://www.theiiat.or.th/

CPA Thai
รวมข้อมูลด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี ความรู้เรื่องภาษี และข่าวจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี
http://www.cpathai.com

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน แจ้งข่าวประกวดราคา ข่าวสาร รายงานด้านการตรวจสอบที่สำคัญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
http://www.oag.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้แก่ส่วนราชการในสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหมและสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตามคำสั่ง
http://www.mod.go.th/organization/control/main.html

MBA Accounting [UTCC]
แหล่งข้อมูลทางวิชาการบัญชี โดยการรวบรวมบทความ , กฏหมาย , พรบ , แนวคิดทางบัญชีบริหารเก่า/ใหม่ , งานวิจัย เป็นแหล่งรวมรวมโปรแกรมที่น่าสนใจ และ    รวบรวม Link ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการ บริหาร บัญชีเว็บบอร์ดให้แสดงความเห็น และถาม/ตอบ เกี่ยวกับการบริหาร , การบัญชี ศูนย์กลางในการ
หางาน และรับสมัครงาน ทางสายงาน บริหาร , การเงิน ,การบัญชีทุกแขนง
http://siam.to/mba

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
แนะนำองค์กรและข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจบัญชีสหกรณ์ และโครงการในพระราชดำริ
http://www.cad.go.th

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประกรมบัญชีกลาง โครงสร้างองค์กร บริการ ข้อมูลสถิติภาครัฐ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
http://www.cgd.go.th

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/webfnd/

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แนะนำกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูลทั่วไป อำนาจหน้าที่           ภารกิจ หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และฝ่ายพัสดุ
http://www.csb.in.th/finance

การบัญชีมืออาชีพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ประกาศต่าง ๆ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชี
http://www.acthai.com

ความรู้เรื่องบัญชีเบื้อง
ความรู้บัญชีเบื้องต้น ตอบปัญหาบัญชีต่าง ๆ ห้องสนทนานักบัญชี สมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี และข้อมูลงบการเงินบริษัทต่าง ๆ
http://www.geocities.com/ac_4us

นักบัญชี
ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บทความทางด้านบัญชี ศัพท์ทางด้านบัญชี ระบบบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.. 2543 และ บทลงโทษตามพรบ.การบัญชี พ.. 2543 และสาระเกี่ยวกับการบัญชี
 http://www.thai.net/cpathai/

นักบัญชีดอทคอม
เว็บไซต์วิชาชีพบัญชีสำหรับนักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป เสนอข้อมูลด้านบัญชี ภาษีอากร และ กฎหมาย ธุรกิจ
http://www.nukbunchee.com

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
บริการด้านที่ปรึกษากฏหมาย คดีความ และบังคับคดี บริการสอบบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน และรับจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และทุน ฝึกอบรมและสัมมนา เอกสารภาษีอากร
http://www.dharmniti.co.th

บริษัท เอ.เอ.จี บัญชีและการตรวจสอบ จำกัด
ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีมาตราฐาน จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและใบอนุญาตต่าง ๆ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร ชำระบัญชี ทั้งงบการเงินภาษาไทย และ อังกฤษ จดทะเบียน
http://geocities.com/accountgroup

บัญชี
รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และปรึกษาด้านบัญชี
http://www.thaiaccounting.net

บัญชีกิจ
บริษัท บัญชีกิจ จำกัดเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
http://www.bunchikij.com

บัญชีไทย
รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษํท ที่ปรึกษาธุรกิจด้านบัญชีและภาษีอากร การเงิน วิเคราะห์การเงิน
http://www.accountthai.com

แลกเปลี่ยนข่าวสารบัญชีเกษตรรุ่น 36
ศูนย์กลางข่าวสารและการติดต่อระหว่างเพื่อนๆ บัญชีเกษตร รุ่น 36 พร้อมรวมสาระความบันเทิงหลากหลาย และรวมลิงค์
http://www.geocities.com/kuacct36

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมวิชาชีพทางการบัญชี ในประเทศ ไทยให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี
http://icaat-ch.hypermart.net/

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ีส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ทางการบัญชีและวิชาการอื่นๆ ส่งเสริมวิชาชีพทางการบัญชีให้มีมาตรฐาน ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์แก่บรรดา สมาชิกของสมาคม และให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรม สาธารณประโยชน์ทั่วไป (ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)
http://www.icaat.or.th/

แหล่งความรู้ทางบัญชี
รวบรวมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับงานบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากรต่าง ๆ แบบพิมพ์ การกรอกแบบแสดงรายการภาษีแต่ละแบบ ปฏิทินภาษีอากร รวมถึงสาระความรู้ต่าง ๆ และรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับบัญชี
http://se-ed.net/account_land/