การประกันคุณภาพกับผู้บริหาร

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้บริหารหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ต่างก็ต้องให้ความสำคัญกับการประหยัดเงินของหน่วยงานให้มาก การใช้เงินควรใช้เฉพาะที่จำเป็น ผู้บริหารหน่วยงานราชการจำนวนมาก ยังไม่ได้สำนึกถึงภาวะของประเทศ ยังคงจัดการประชุม สัมมนา อย่างฟุ่มเฟือย ไปต่างประเทศโดยไม่ได้ผลงานอะไรกลับมา สภาพดังกล่าวนอกจากจะไม่ได้ช่วยประเทศแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชาชนเจ้าของเงินเกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวผู้บริหารเหล่านั้น ที่เข้ามาผลาญเงินของเขาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

ทางแก้ทางหนึ่ง คือ ผู้บริหารต้องหันมาทำการประกันคุณภาพตัวเอง ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่า ตนมีจุดอ่อนที่ใด ก็เร่งแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็น่าจะพิจารณาลาออกจากราชการเสีย เพื่อให้ผู้ที่สามารถกว่าเข้ามาทำงานแทน

การประกันคุณภาพเป็นการให้ความมั่นใจแก่ประชาชนเจ้าของเงิน ว่าผู้บริหารทำงานดีสามารถบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของหน่วยงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพ

การประกันคุณภาพเริ่มที่ผู้บริหารหันมาให้ความสำคัญกับวิธีทำงานของทุกคนในหน่วยงาน รวมทั้งตัวผู้บริหารเองว่าทำงานกันอย่างไร ติดขัดเรื่องใด ถ้าติดขัดเรื่องระเบียบ ก็หาทางแก้ระเบียบ ถ้าติดขัดเรื่องขาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ก็หาทางจัดหามาให้ เพื่อให้งานเดินคล่องตัวมากขึ้น

การประกันคุณภาพของผลงานทุกอย่างที่หน่วยงานทำเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ผลควรจะออกมาคุ้มค่าเวลา แรงงาน และเงินที่เสียไป เช่น ถ้าจะจัดการประชุม ก็ต้องคิดว่าผู้เข้าประชุมจะได้ผลคุ้มกับเวลาที่เขาเสียคุ้มกับเงินที่จ่ายไป คุ้มกับแรงงานและสติปัญญาที่เสียไปกับการประชุมสัมมนานั้นหรือไม่

หน่วยงานราชการจำนวนมากจัดประชุมสัมมนาที่ไม่คุ้มค่า โดยมุ่งที่พิธีเปิด และปิด มากกว่าสาระในการสัมมนา มุ่งที่บุคคลระดับสูงที่มาเปิด-ปิด มุ่งที่พิธีเปิด-ปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนามุ่งที่การพักรับประทานน้ำชา กาแฟ และอาหารกลางวัน มากกว่าสาระผู้จัดประชุมสัมมนา มุ่งที่การจัดตามโรงแรมใหญ่ มุ่งที่การแจกกระเป๋าเอกสาร หรือจัดเอกสารจำนวนมากแต่ไม่มีใครอ่าน มุ่งที่การได้หน้าตาว่า ตนได้จัดประชุมสัมมนา มากกว่าการนำผลการสัมมนาประชุมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และบางแห่งระบุว่าถ้าคนเข้าประชุม สัมมนามาก หมายถึงการประสบความสำเร็จในการจัด ทั้งๆ ที่ช่วงเช้าอาจมีคนมามาก แต่ช่วงเย็นจะเหลือเพียงน้อยนิดก็ตาม

การทำงานดังกล่าว ของหน่วยราชการไม่ได้ประกันคุณภาพเลย หากแต่เป็นการทำงานตามหน้าที่ หรือแผนงานโดยปราศจากการคิดถึงความคุ้มค่าของเงิน เวลา แรงงาน และสติปัญญาที่ทุกคนเสียไป

การดำเนินงานดังกล่าวให้เกิดคุณภาพแก่ผลงาน จะต้องมาจากการมีผู้บริหารที่รู้จักคิดเพื่อประเทศชาติ และมุ่งทำงานเพื่อให้เกิดการประหยัดทุกอย่าง แต่ได้สาระและผลมากที่สุด ซึ่งหน่วยงานที่ทำได้ดังกล่าวยังมีน้อยมาก น่าจะเร่งแก้ไขที่ตัวผู้บริหารหน่วยงานก่อน ซึ่งถ้าแก้ไขได้หน่วยงานดังกล่าว ก็จะเกิดการทำงานที่ทำให้ประชาชนชื่นชมและศรัทธา