คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างจัดทำ และ พัฒนา

โครงสร้างและการบริหาร

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
 2. คณะกรรมการอำนวยการระบบคุณภาพ
 3. ระบบประกันคุณภาพภายในคณะฯ
 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/บทบาทหน้าที่
 5. บุคลากร

ภารกิจและบทบาท

 
 1. การพัฒนาระบบบริหารและกลไกประกันคุณภาพ
 2. การพัฒนาคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน
 3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
 4. การจัดทำฐานข้อมูลระบบประกัณคุณภาพเพื่อการอ้างอิงในระบบ
 5. การตรวจสอบ/ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
 6. การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก

งานโครงการพิเศษ
 1. โครงการวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
 2. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการบริการภายในคลีนิกทันตกรรมบริการพิเศษ

งานบริการข้อมูล

 
 1. download แบบฟอร์มประกันคุณภาพ
 2. กฎระเบียบ เรื่องเวียนที่น่าสนใจ
 3. สอบถามข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
Link  
 1. Link
 2. Link

นภาพร เกิดโภคทรัพย์ จัดทำ
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กำกับดูแล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติ