หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลเครื่องมือ NMR ของภาควิชาเคมี

Service    Run สารตัวอย่างให้กับนักศึกษา และอาจารย์

เตรียม   Lab   วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา ปี 2 และ ปี 4 วิชา เคมีอนินทรีย์