ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ. วังสะพุง จ.เลย
มัธยมศึกษษตอนปลาย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ. วังสะพุง จ.เลย
ปริญญาตรี
สถาบันราชภัฎเลย อ. เมือง จ. เลย
ประวัติการทำงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์ 3  ลักษณะงาน    ทำงานด้าน Lab  วิเคราะห์ทดสอบ

เริ่มทำงาน  1 พ.ค.45 -30 ม.ค. 46

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ดูแล   และ Service Run ตัวอย่างนักศึกษา

เตรียม   Lab วิเคราะห์ทดสอบให้นักศึกษา เริ่ม ทำงาน 1 ธ.ค. 46- ปัจุบัน