ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบทความ
1
   วรวุฒิ หมั่นสุจริต การแสดงบทบาททศกัณฐ์รำลงสรง ตอนทศกัณฐ์ลงสวน
2
   ภูริตา เรืองจิรยศ การสร้างสรรค์ระบำข้อมูลศิลปกรรมขอมโบราณ
3
   วรรณิกา นาโสก พัฒนาการฟ้อนรำกลองตุ้ม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ
4
   พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ หลักการแสดงของนางมโนห์ราในละครชาตรีเรื่องมโนห์รา
5
   วิราณี แว่นทอง การรำในพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ในอุบลราชธานี
6
   ธัญธวัช แพงไธสง

การใช้องค์ประกอบและการจัดวางพื้นฐานทางเรขศิลป์
ที่แสดงเอกลักษณ์ของหลักการทางศาสนาพุทธ (หินยาน)

7
   อรรฆพันธ์ เธียรถาวร รูปแบบมาตรฐานเว็บไซด์ของคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
   มานิตย์ บูชาชนก มีโซโซอิก ซิมโฟนี
9
   สาทร กันภัย การแปรทำนองระนาดทุ้มเพลงเชิดจีน: ทางครูบุญยัง เกตุคง
10    ธีวินท์ ห้วยหงษ์ทอง นักดนตรีบาทวิถี คนดนตรีข้างทางเดิน