1. แบบขอส่งบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (บวศ.01)
       - Download
2. แบบตอบรับบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (บวศ.02)
       - Download