ระเบียบศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี

1.   เลือกใช้  ”แบบฟอร์มคำขอ”  ให้ถูกต้อง  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

2.   นำ  ”แบบฟอร์มคำขอ”  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม  ก่อนขออนุญาตใช้บริการจากศูนย์ฯ  ทุกครั้ง

3.   ติดต่อจองขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมีล่วงหน้า  เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์ที่มีสถิติการใช้มาก  ให้จองต่อเนื่องได้ครั้งละไม่เกิน 3 วันทำการ  หากมาช้ากว่าวัน/เวลาที่กำหนด 30 นาที  ถือว่าสละสิทธิ์การใช้  ถ้าไม่มาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ศูนย์ฯจะตัดสิทธิการใช้ครั้งต่อๆไป

4.   ก่อนใช้เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี  ต้องส่งมอบ  “แบบฟอร์มคำขอ”  และจดบันทึกการใช้งานลงในสมุดบันทึกการใช้ฯ  และ/หรือแฟ้มลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง

5.   ศูนย์ฯเปิดให้บริการเวลา  8.30 - 16.00 .  นิสิตภายในภาคฯ (ปริญญาโทและเอก)  สามารถขอใช้นอกเวลาได้  แต่ไม่เกิน 20.00 .  ทั้งนี้จะต้องอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

6.   นิสิตในภาคฯที่มีความประสงค์จะขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์หลังเวลา  20.00 .  ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน  โดยทำหนังสือแจ้งวัน-เวลาและชี้แจ้งเหตุผลความจำเป็น  เสนอขออนุมัติเป็นรายๆไป  ทั้งนี้จะต้องอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

7.   เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  จะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  และจะต้องกรอกรายละเอียดการใช้งานลงใน  "แบบฟอร์มคำขอ"  และสมุดบันทึกการใช้  และตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เอง

8.   เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุการณ์ผิดปกติต้องแจ้งให้ครูภายในศูนย์ฯทราบทันที

9.   วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประจำเครื่องสามารถใช้ได้  แต่ห้ามนำออกจากศูนย์ฯโดยเด็ดขาด  กรณีต้องการใช้วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดพิเศษนอกเหนือจากที่มีอยู่  จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และหากศูนย์ฯไม่สามารถจัดหาให้ได้  ผู้ขอใช้จะต้องจัดหามาเอง

10.  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือวิเคราะห์  วัสดุ  หรืออุปกรณ์ใดๆ  หากเป็นไปตามอายุการใช้งาน  ศูนย์ฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ

11.  การยืมเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์  ศูนย์ฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อการให้ยืม  และผู้ยืมจะต้องวางเงินประกันความเสียหายไว้  ทั้งนี้ไม่ อนุญาตให้นำออกนอกมหาวิทยาลัย  กรณีไม่ส่งคืนตามระยะเวลาที่กำหนดศูนย์จะปรับเงินประกันความเสียหายวันละ 10 บาท

12.  การเบิกสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์อนุญาตให้เบิกได้จำนวนจำกัด  เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น  ทั้งนี้จะต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ  อาจารย์ที่ปรึกษา

13.  ศูนย์ฯสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการสำหรับผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม

14.  ระเบียบปฏิบัติ  และอัตราค่าใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม  หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

15.  หากประสงค์ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก  http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kpiboon/  หรือติดต่อได้ที่  ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี  ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา  โทร. 0-2218-6765, 51, 45

………………………………………………………………..