phana_1 phana_16 phana_11 phana_12
       
phana_13 phana_14 phana_6 phana_7
       
phana_17 phana_18 phana_2 phana_3
       
phana_8 phana_5 phana_15 phana_10
       
phana_4 phana_9