ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)


1. รหัสรายวิชา 2305100
2. จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
3. ชื่อรายวิชา ทรัพยากรของชาติ (National Resources)
4. คณะ / ภาควิชา วิทยาศาสตร์ / พฤกษศาสตร์
5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย
6. ปีการศึกษา 2553
7. ชื่อผู้สอน - ผศ.เตือนใจ โก้สกุล (ผู้ประสานงานรายวิชา) (36.67%)
- ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (6.67%) - รศ.ดร.หรรษา ปุณณพยัคฆ์ (6.67%)
- รศ.เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ (6.67%) - ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์(6.67%)
- อ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข (13.33%) - ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์ (6.67%)
- รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์ (6.67%) - ดร.กันย์ กังวาลสายชล (6.67%)
- ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (3.33%) - อาจารย์ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล (6.67%)
- นายประเวช ปู่จันทร์ (โทร. 02-218548-6 และ02-2185481 ) ผู้ช่วยผู้ประสานงานรายวิชา
8. เงื่อนไขรายวิชา -
9. สถานภาพของวิชา วิชาเลือก (กลุ่มสหศาสตร์)
10. ชื่อหลักสูตร -
11. วิชาระดับ ปริญญาตรี
12. จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ บรรยาย 2.5 ชั่วโมง และ อภิปราย 0.5 ชั่วโมง/คาบ
13. เนื้อหารายวิชา (Course Description)
ทรัพยากรของชาติ ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรจากผืนดิน ทรัพยากรจากทะเลชายฝั่ง พืชสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก การท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรของชาติเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทัศนศึกษา
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่และการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ
2. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของทรัพยากรของชาติประเภทต่างๆ
3. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการทรัพยากรของชาติเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
ตอนเรียน 1 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 302
ตอนเรียน 2 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 301
ตอนเรียน 3 วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 301

1. ทรัพยากรของชาติ
- ความหมาย และ ความสำคัญ
2. ทรัพยากรจากผืนดิน
- 2.1 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน
2. ทรัพยากรจากผืนดิน (ต่อ)
- 2.2 ผลผลิตจากการเกษตร
2. ทรัพยากรจากผืนดิน (ต่อ)
- 2.3 การเกษตรแบบชีววิถี/เกษตรอินทรีย์/การเกษตรแผนใหม่