คณาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
 2. ร.บ. (จุฬาฯ), พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA), ศ.ม. (จุฬาฯ).

  Ph.D. (Northern Illinois)

 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
 4. กศ.บ. คณิตศาสตร์ (มศว.), พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยม

  (NIDA), M.A. (Wisconsin), Ph.D.(Northern Colorado)

 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
 6. ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ) , M.A.P.A. & Ph.D. (Northern Illinois)

 7. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา บวรวัฒนา
 8. ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ), M.A. & Ph.D. (Northern Illinois)

 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ
 10. ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ), M.P.A. (Syracuse), Ph.D. (Virginia Polytechnic Institute and State)

 11. รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 12. ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ), M.Sc.Planning and Development (AIT)

 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ วัฒนา
 14. ร.บ. (จุฬาฯ), พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA), M.P.S. (Saitama, Japan), Ph.D. (Northern Illinois)

 15. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
 16. ร.บ. (จุฬาฯ), M.Phil & Ph.D. (Hull, England)

 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา กิติยาดิศัย
 18. B.Sc.(Economics) (University of Wales) Deploma (Management Science) (London School of Economics: LSE) M.Sc.(Information Systems) (LSE) Ph.D. (Informational Systems) (LSE)

 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ
 20. ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ); รป.ม. (จุฬาฯ)

 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
 22. ร.บ. (จุฬาฯ), M.D.A. (Western Michigan)

 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธุ์ (หัวหน้าภาค)
 24. ร.บ. (จุฬาฯ), พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)

 25. อาจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
 26. ร.บ. เกียรตินิยม (ธรรมศาสตร์), รป.ม. (จุฬาฯ); Dr.rer.publ. (Deutsche Hochschule fuer Verwaltungswissenschaften Speyer, สหพันธรัฐเยอรมัน)

 27. อาจารย์ ศรีสอางค์ วงศ์ทองดี (ลาศึกษาต่อ)
 28. ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. บริหารรัฐกิจ (ธรรมศาสตร์)

 29. อาจารย์ ชญานุช ศาลิคุปต
 30. ร.บ. (จุฬาฯ), M.A. in Development Policy and Public Adminisation.

 31. อาจารย์ ฉัตรมงคล แน่นหนา
 32. ร.บ. (จุฬาฯ), พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)

 33. อาจารย์ มุกขรินทร์ พรรณเชษฐ์

ศ.บ. (จุฬาฯ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (เหรียญทอง)

M.A. (Wisconsin, Madison, U.S.A.)

รายนามเจ้าหน้าที่

สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายสาโรช เลขะวัฒนะ เจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

สังกัดโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกราชการ)

นางสาวสุณี แสงจินดา

นางนิภาวรรณ์ นาคำ

นางนิรมล มหิตพงษ์

นางสาวมณีรัตน์ สามารถ