***ข่าวประชาสัมพันธ์***

ศูนย์วิจัย ฯ มีโปรโมชั่นสำหรับเครื่องมือบางชนิดแก่คณาจารย์ และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
       โดยให้ใช้บริการเครื่องมือที่ศูนย์วิจัยฯ  ฟรี  หรือในราคาประหยัด   ตั้งแต่  ตุลาคม 46    เป็นต้นไป