ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปสว.) โรงเรียนดุสิตพณิยการ
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี