นางปัญญาพร   มีโบ
เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6
โทร.(02)  218-5002