ทำความรู้จักกันหน่อย
นาย ธีระ เมฆบุญส่งลาภ  
ทำงานในตำแหน่ง   นายช่างเทคนิค ระดับ 4
สังกัด ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย
หน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ข้อมูลการศึกษา  
ปวช ช่างเชืื่่อมและโลหะแผ่น วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ปวส ช่างโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ปทส เทคนิคการผลิต วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
   

ติดต่อ ผมได้ืี่ที่ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-8101
E-mail ธีระ เมฆบุญส่งลาภ (mteera@chula.ac.th)
Back