หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      - ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          Scienctific and Technological Research Equiment Centre
      - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
      - สถาบันมาตรวิทยา National Institule of Metrology (Thailand)
      - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          Information Technological (CHULA)
      - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Pathumwan Institute of Technology
      - กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education
 
 
Back