ผลการปฎิบัติงานพิเศษ (ประสบการณ์)
       - ทำหน้าที่วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พื้นฐานโลหะวิทยา
       - ทำหน้าที่วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Emission Spectrometer
       - กรรมการเปิดฃองประกวดราคา
       - กรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุ
       - กรรมการตรวจสอบพัสดุ
       - กรรมการรักษาเงิน
       - กรรมการทำงานในระบบประกันคุณภาพ ISO 17025
       - กรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน CU-QA84.4
       - กรรมการประเมินความพึงพอใจคุณภาพภายใน CU-QA84.4
       - กองบรรณาธิการวารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
      
     Back