หน้าที่ รับผิดชอบ ปัจจุบัน

    ปฎิำิบัติการวิเคราะห์ และเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
       เครืองมือหลัก
       - Scanning Electron Microscope T220
       - Optical Microsocpe
       - Rapid IOn Etching Machine
       - Surface Raughness Tester
       - Thickness Gauge
       - Mooney Viscometer
       - เครื่องหลอมตัวอย่าง
       - เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

      เครื่องมือรอง
       - Spark Emission Spectrometers

    ปฎิำิบัติงานช่วยเตรียมตัวอย่างด้วยเครื่องมือกลเพื่อการวิเคราะห์ธาตุ
    ปฎิำิบัติงานรับตัวอย่างแทนเจ้าหน้าที่หลัก
    รับผิดชอบประสารงาน มอบหมายงานในงานเครื่องมือกล
    ปฎิำิบัติงานรับตัวอย่างแทนเจ้าหน้าที่หลัก
    ปฎิำิบัติงานออกแบบ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือกล
    ปฎิำิบัติงานออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องมือขนาดเล็ก
    รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกล
    ปฎิำิบัติงานในการดำเนินงานปรับปรุงระบบคุณภาพ
    พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ผลงานทางวิชาการ
    ปฎิำิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Scanning Electron Microscope T220
Back    

Optical Microsocpe
Back    

Rapid IOn Etching Machine
Back    

Surface Raughness Tester
Back