2708121 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

Foundation of Computer for Education : FOUND COMP ED
จำนวนหน่วยกิต 2 (1-2-3)
ชื่อผู้สอน อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
         boonruang.n@chula.ac.th , boon@chula.com

เนื้อหารายวิชา
ศึกษาพัฒนาการทางเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ ศึกษาการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมควบคุมระบบ ศึกษาบทบาท และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศึกษาการเลือกการใช ้และการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา

การวัดผลการเรียน
        ภาคบรรยาย 50% แบ่งเป็น
                    1. Quiz หรือร่วมกิจกรรมผ่าน Web site 10 %
                    2. ทดสอบปลายภาค 35%
        ภาคปฏิบัติ 50%
                       1.  ฝึกปฏิบัติงาน Word และ Excel 25%
                       2. ฝึกปฏิบัติงาน PowerPoint และ Homepage 25%
วิธีการจัดการเรียนการสอน
                   การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์                   
                   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือและเว็บไซต์
                 http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~nboonrua/
                 http://www.edu.chula.ac.th/foundcomp/
                 http://www.graphicdog.com/webdesign/
                 http://aved.edu.chula.ac.th/webdesign/
                  http://aved.edu.chula.ac.th/windows/
                 http://aved.edu.chula.ac.th/excel/
                 http://aved.edu.chula.ac.th/internet/
                  http://www.media.academic.chula.ac.th/jaitip/tutorial121