การเชื่อมโยง (Link) 

ลักษณะสำคัญของเวิลด์ไวด์เว็บ คือการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บเพจไปยังหน้าอื่นๆ หรือโยงดูเว็บไซต์ต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hypertext, Hyperlink) โยงกันเป็นใยแมงมุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามอ่านเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลทั่วโลกที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ (Internal Link) และการเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ (External Link)

             การเชื่อมโยงเว็บเพจภายในเว็บไซต์ (Internal Link)
การเชื่อมโยงเว็บเพจภายในเว็บไซต์เดียวกัน มี 2 แบบ คือการเชื่อมโยงระหว่างหน้า กับการเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน
การเชื่อมโยงระหว่างหน้าเป็นการโยงจากหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่ง เช่นจากหน้าแรกหรือ โฮมเพจ โยงไปสู่หน้าเนื้อหาอีก 3 หน้า วิธีการเชื่อมโยงระหว่างหน้ามีดังนี้
1. กำหนดจุดเริ่มต้นการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ โดยใช้ข้อความ หรือรูปภาพเป็นตัวเชื่อมโยง เช่นในกิจกรรมแรกมีโฮมเพจซึ่งมีรายการเลือก หรือเมนูในเฟรมซ้ายมือ (Left frame) ให้คลิกป้ายรายการเลือก หรือเมนู ดังตัวอย่างเมนู (ดูรูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูหรือรายการเลือก
รูปที่ 2 รายการ Link ในแถบ Properties

2. จากแถบ Properties (รูปที่ 2) ในช่อง Link ให้ระบุชื่อไฟล์เว็บเพจ ที่เป็นเป้าหมายที่จะโยงไปอ่าน โดยคลิกไอคอนโฟลเดอร์สีเหลือง (Browse for file) เพื่อเลือกชื่อไฟล์เป้าหมายที่จะเชื่อมโยง
ในช่อง Target ให้ระบุหน้าที่ต้องการแสดง เช่น Mainframe หรือ Parent หรือ Blank (เปิดหน้าใหม่) (การโยงจากรูปภาพ Rollover Image และ Flash Text ไปสู่หน้าอื่น ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน)  

 


รูปที่ 3 Hyperlink Icon

รูปที่ 4 หน้าต่าง Hyperlink

นอกจากนี้ยังมีวิธีเชื่อมโยงอีกแบบหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดข้อความก่อน มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกไอคอน Hyperlink (ดูรูปที่ 3)
2. ปรากฏหน้าต่าง Hyperlink (ดูรูปที่ 4)
พิมพ์ข้อความที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยง ลงในช่อง Text  จากรูปที่ 4 คือ ข้อความ Dreamweaver 4.0
3 ในช่อง Link พิมพ์ชื่อไฟล์เว็บเพจที่ต้องการโยงไปอ่าน (จากตัวอย่างคือ Index2.htm)
4. ช่อง Target ให้เลือกวิธีการแสดงหน้าเว็บ เช่น Blank หมายถึงให้เปิดหน้าเว็บใหม่
เมื่อตอบตกลงแล้ว จะปรากฏข้อความ Dreamweaver 4.0 บนเว็บเพจ ซึ่งเป็นข้อความ Hypertext สำหรับเชื่อมโยงไปเว็บเพจที่ต้องการ

        การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน 
การเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกันเป็นการโยงจากข้อความ หรือรูปภาพต้นทาง ไปสู่ข้อความหรือบริเวณปลายทางในหน้าเดียวกัน ดังตัวอย่างเอกสารเว็บ (รูปที่ 5) แสดงรายการข้อความเชื่อมโยงต้นทาง และแสดงจุดปลายทาง(Anchor) เป็นรูปสมอเรือ ที่ต้องการโยงไปดู

        รูปที่ 5 ตัวอย่างเอกสารเว็บเพจ แสดงจุดเชื่อมโยงต้นทางและปลายทาง Anchor  

การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นกำหนดจุดเชื่อมโยงปลายทาง
1. คลิกบริเวณหัวข้อที่เป็นเป้าหมายปลายทาง (จากรูปที่ 6 คือข้อความ Internet) ซึ่งเป็นการกำหนดจุด Anchor

   รูปที่ 6 แถบ Properties และ Anchor Name

2. ในแถบ Common ให้คลิกไอคอน Named Anchor (ดูรูปที่ 7)
3. ปรากฏหน้าต่าง Named Anchor ให้พิมพ์ชื่อ Anchor ที่ช่อง Anchor name เช่นชื่อ Internet (ตามรูปที่ 8)
           
รูปที่ 7 คลิก ไอคอน Named Anchor                                                รูปที่ 8 การระบุ AnchorName ที่จุดปลายทาง

จะปรากฏให้เห็นรูปสมอเรือ ท้ายข้อความ Internet ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายปลายทาง (ดูรูปที่ 6)
ขั้นกำหนดจุดเชื่อมโยงต้นทาง
4. เลือกข้อความต้นทางซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น (ดูรูปที่6 คือข้อความ Search Engine)
5. จากหน้าต่าง Properties ให้พิมพ์ # ตามด้วยชื่อ Anchor ที่ได้กำหนดไว้แล้ว (ดูรูปที่ 6 คือ #internet )              
สังเกตข้อความ Search Engine ที่เป็นจุดเริ่มต้นเชื่อมโยงจะมีเส้นใต้ข้อความนั้น เมื่อเลื่อนเมาส์ทับบริเวณข้อความ รูปเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ

        การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก เป็นวิธีการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลข่าวสารทั่วโลก เป็นประโยชน์ในการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อความสะดวกในการติดตามอ่าน
วิธีการกำหนดการเชื่อมโยง มีดังต่อไปนี้
1. กำหนดจุดเริ่มต้นการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ โดยระบายที่ข้อความ เช่น ข้อความ สถาบันวิทยบริการ, Yahoo , Google
2. พิมพ์ URLหรือ Address ของเว็บไซต์ภายนอกที่ช่อง Link ในแถบ Properties (ดูรูปที่ 9) เช่น http://www.car.chula.ac.th, http://www.yahoo.com, http://www.google.co.th
หรือโยงไปสู่เว็บไซต์ของเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง โดยพิมพ์ชื่อเพื่อนนิสิต คลิกเมาส์ระบายชื่อ และพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเพื่อน ในช่อง Link เช่น http://student.netserv.chula.ac.th/~46436594

                 รูปที่ 9 แถบ Properties ระบุชื่อเว็บ หรือ URL ในช่อง Link  

             กิจกรรมที่ 8
1. จากหน้าโฮมเพจ จงสร้างการเชื่อมโยงจากรายการเลือก หรือเมนู ไปสู่เว็บเพจอีก 3 หน้า
2. จากเว็บเพจ 3 หน้า จงสร้างจุดเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน (Anchor)
3. จงสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่น่าสนใจ และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเพื่อนนิสิต   

 

Step 1. Select Menu Item Step 2. Type File Name to Link Step 2. Browse for File to Link Step 1. Click Hyperlink Icon Step 2. Type  Tex (Hypertext) Step 3. Type File Name to Link or Click Browse for File to Select File Name Step 4. Select  Window Target to Display Web Page Step 1. Click Target Text to Set Anchor Name Step 4. Select  Linking Text "Search engine" Step 5. Type Anchor Name to be Linked Step 2. Click Named Anchor Icon Step 3. Type Anchor Name "Internet"