1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปตามตัวนำไฟฟ้าเรียกว่าอะไร
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า
การเเหนี่ยวนำไฟฟ้า

2. อะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้า
การไหลของอิเล็กตรอน
การไหลของโฮล
การไหลของโปรตอน
การไหลของนิวตรอน

3. ศักดิ์ไฟฟ้าที่ใช้ทำให้ตัวนำที่มีค่าความต้านทาน 1 โอห็มมีกระแสไฟไหล 1 แอมแปร์หมายถึงอะไร
กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์
ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมป์
แรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์
การเหนี่ยวนำ 1 เฮนรี่

4. ตัวต้านทานชนิดพิเศษที่ความต้านทานสามารถแปรเปเลี่ยนไปตามสภาพแสงเรียกว่าอะไร
POT
VOLUME
LDR
RHEOSTAT

5. ตัวต้านทานที่มีแถบสีดังต่อไปนี้มีค่าเท่าไร เหลือง ม่วง น้ำตาล เงิน
560 โอห์ม
470K โอห์ม
150 โอห์ม
2.7 โอห์ม

6. การวัดค่าความต้านทานโดยใช้มัลติมิเตอร์อย่างถูกวิธีจะต้องทำอย่างไร
ตั้งเรนจ์ ปรับซีโร่โอห์ม วัด และอ่านค่า
ปรับซีโร่โอห์ม หมุนวอลลุ่ม วัด อ่านค่า
ตั้งเรนจ์ เปรียบเทียบค่า วัด อ่านค่า
ปรับซึโร่โอห์ม หมุนวอลลุ่ม วัด อ่านค่า

7. ถ้าผลการวัดตัวต้านทานได้ค่าความต้านทานเป็นอนันต์ หมายถึงอะไร
ปกติ ตัวต้านทานนั้นใช้สำหรับไฟแรงสูง
ยืดค่า
ไหม้
ขาด

8. การวัดตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ต่างจากการวัดตัวต้านทานแบบค่าคงที่อย่างไร
ต้องดูค่าข้างตัวถัง
ต้องวัดคร่อมทั้งสามขา
ต้องเริ่มจากเรนจ์สูงก่อน
ต้องปรับให้เข็มมิเตอร์อยู่กลางหน้าปัทม์

9. การตรวจสอบวงจรLDRด้วยการเอามือบังแสงอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ จะเกิดผลอย่างไร
LED จะสว่างขึ้น
LED จะหรีแสงลงและดับไป
ทรานซิสเตอร์จะปรับค่าสูงขึ้น
ทรานซิลเตอร์จะไหม้

10. ในวงจรทดสอบตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ในขณะที่ปรับตัวต้านทานจะเกิดอะไรขึ้น
แรงดันไฟฟ้าจะลดลง
LED จะหรีแสงลง
LED จะสว่างมากขี้น
ทรานซิลเตอร์เข้าสู่สภาวะอิ่มตัว

Score =
Correct answers: